Điều khoản sử dụng/ Bản quyền

Quyền hạn sử dụng. Tất cả các tài liệu trên trang web này phải tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty ô tô Toyota, các công ty liên kết và tổ chức cấp phép. Những tài liệu này chỉ dành cho sử dụng biên tập và không nên sửa đổi. Không được sử dụng cho bất kỳ mục đích xấu hay vi phạm và không được sao chép cho mục đích thương mại hoặc phân phối