Nhân sự hỗ trợ khách hàng

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tư vấn bán hàng

hantt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

CẤN HỒNG QUÂN

Tư vấn bán hàng

quanch@lexusthanglong.com.vn Xem trang

BÙI MẠNH HÙNG

Tư vấn bán hàng

hungbm@lexusthanglong.com.vn Xem trang

LÊ THƯƠNG LY

Tư vấn bán hàng

lylt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

LÊ NGỌC TÚ

Tư vấn bán hàng

lntu@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tư vấn bán hàng

huongnt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

TRẦN THỊ HẬU

Tư vấn bán hàng

hautt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

HÀ THỊ QUYỀN

Tư vấn bảo hiểm

0984471465 quyenht@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN KHẮC HOÀN

Tư vấn bán hàng

nkhoan@lexusthanglong.com.vn Xem trang

TRẦN THỊ THANH THIỆN

Tư vấn bán hàng

thienttt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

CHU NGỌC HÀ

Tư vấn bán hàng

Xem trang

NGUYỄN CHÍ DŨNG

Tư vấn bán hàng

ncdung@lexusthanglong.com.vn Xem trang

HOÀNG TẤT ĐẠT

Tư vấn bán hàng

0941115333 datht@lexusthanglong.com.vn Xem trang

LÊ CÔNG MINH HIẾU

Tư vấn bán hàng

hieulcm@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN VĂN LƯU

Tư vấn bán hàng

luunv@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN CÔNG TĨNH

Trưởng phòng kinh doanh

Xem trang

NGUYỄN XUÂN ĐIỂN

Tư vấn bán hàng

diennx@lexusthanglong.com.vn Xem trang

ĐẶNG THỊ THU HÀ

Tư vấn bán hàng

hadtt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

VŨ XUÂN HOÀNG

Tư vấn bán hàng

hoangvx@lexusthanglong.com.vn Xem trang

LÒ TRUNG HÒA

Tư vấn bán hàng

hoalt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

LÊ MINH THÀNH

Tư vấn bán hàng

thanhlm@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN

Tư vấn bán hàng

nguyennt@lexusthanglong.com.vn Xem trang

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Tư vấn bán hàng

tuannx@lexusthanglong.com.vn Xem trang

TRẦN VĂN CHUNG

Cố vấn dịch vụ

chungtv@lexusthanglong.com.vn Xem trang

PHẠM VĂN HUÂN

Cố vấn dịch vụ

0939603388 huanpv@lexusthanglong.com.vn Xem trang

ĐẶNG THANH TUYÊN

Cố vấn dịch vụ

Xem trang

VŨ ĐỨC HIỆP

Cố vấn dịch vụ

hiepvd@lexusthanglong.com.vn Xem trang

HOÀNG NAM KHÁNH

Cố vấn dịch vụ

0939063388 khanhhn@lexusthanglong.com.vn Xem trang

PHẠM VIỆT TOÀN

Cố vấn dịch vụ

0933103388 toanpv@lexusthanglong.com.vn Xem trang