Nhân sự hỗ trợ khách hàng

TRƯƠNG QUỐC TRƯỜNG

Tư vấn bán hàng

0947189999 tqtruong@lexusthanglong.com.vn

LÒ TRUNG HÒA

Tư vấn bán hàng

0963821818 hoalt@lexusthanglong.com.vn

TRẦN THỊ HẬU

Tư vấn bán hàng

0933304186 hautt@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN CÔNG TĨNH

Trưởng phòng kinh doanh

HÀ THỊ QUYỀN

Tư vấn bảo hiểm

0984471465 quyenht@lexusthanglong.com.vn

TRẦN XUÂN LINH

Tư vấn bán hàng

0984515299 linhtx@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tư vấn bán hàng

0934846666 hantt@lexusthanglong.com.vn

TRẦN THỊ THANH THIỆN

Tư vấn bán hàng

0944887879 thienttt@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Tư vấn bán hàng

0945368282 tuannx@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN KHẮC HOÀN

Tư vấn bán hàng

0983751989 nkhoan@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN NHƯ TRUNG

Tư vấn bán hàng

0963086699 trungnn@lexusthanglong.com.vn

ĐẶNG THỊ THU HÀ

Tư vấn bán hàng

0966804888 hadtt@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tư vấn bán hàng

0932747999 huongnt@lexusthanglong.com.vn

LÊ CÔNG MINH HIẾU

Tư vấn bán hàng

0776367777 hieulcm@lexusthanglong.com.vn

LÊ THƯƠNG LY

Tư vấn bán hàng

0985618899 lylt@lexusthanglong.com.vn

LÊ NGỌC TÚ

Tư vấn bán hàng

0903699668 lntu@lexusthanglong.com.vn

VŨ XUÂN HOÀNG

Tư vấn bán hàng

0901921111 hoangvx@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN HOÀNG ĐẠI

Tư vấn bán hàng

0909093858 dainh@lexusthanglong.com.vn

BÙI MẠNH HÙNG

Tư vấn bán hàng

0902209030 hungbm@lexusthanglong.com.vn

CHU NGỌC HÀ

Tư vấn bán hàng

0904822922 hacn@lexusthanglong.com.vn

HOÀNG TẤT ĐẠT

Tư vấn bán hàng

0941115333 datht@lexusthanglong.com.vn

HOÀNG THỊ KIM OANH

Tư vấn bán hàng

0987890096 oanhhtk@lexusthanglong.com.vn

PHẠM HUY TOÀN

Tư vấn bán hàng

0879290000 toanph@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN VĂN LƯU

Tư vấn bán hàng

0833988868 luunv@lexusthanglong.com.vn

LÊ MINH THÀNH

Tư vấn bán hàng

0904879999 thanhlm@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN XUÂN ĐIỂN

Tư vấn bán hàng

0968788990 diennx@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN CHÍ DŨNG

Tư vấn bán hàng

0972168686 ncdung@lexusthanglong.com.vn

CẤN HỒNG QUÂN

Tư vấn bán hàng

0904944941 quanch@lexusthanglong.com.vn

NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN

Tư vấn bán hàng

0906119898 nguyennt@lexusthanglong.com.vn

ĐỖ MINH TUẤN

Tư vấn bán hàng

0966189990 tuan.dm@lexusthanglong.com.vn

VŨ ĐỨC HIỆP

Cố vấn dịch vụ

0932903388 hiepvd@lexusthanglong.com.vn

PHẠM VĂN HUÂN

Cố vấn dịch vụ

0939603388 huanpv@lexusthanglong.com.vn

HOÀNG NAM KHÁNH

Cố vấn dịch vụ

0939063388 khanhhn@lexusthanglong.com.vn

ĐẶNG THANH TUYÊN

Cố vấn dịch vụ

0933203388 dttuyen@lexusthanglong.com.vn

PHẠM VIỆT TOÀN

Cố vấn dịch vụ

0933103388 toanpv@lexusthanglong.com.vn

TRẦN VĂN CHUNG

Cố vấn dịch vụ

0936943388 chungtv@lexusthanglong.com.vn